Miljö

För Camp Scandinavia är det av högsta vikt att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att minsta möjliga miljöpåverkan sker under beaktande av sunda och affärsmässiga principer. Detta gäller Camps arbete för och med våra kunder samt för de leverantörer avvaror och tjänster som vi anlitar.

Certifikat och standards

CAMP SCANDINAVIA AB (Sverige, Norge, Danmark och Finland) och Allard Int. är certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 samt ISO 13485:2016.

Trycksaker

Vi använder företag som är ISO14001 certifierade och som använder Svanenmärkt papper eller FSC-märkt papper. Det är viktigt för oss att följa detta inom alla våra delar i företaget. Våra trycksaker framställs i huvudsak genom digital tryckprocess eftersom detta inte kräver samma kemikalier som annan tryckteknik.

Förpackningar

För att minska transporter från andra delar av världen så strävar vi efter att använda så smidiga förpackningar som möjligt. Många produkter levereras till oss utan förpackning och efter överenskommelse med våra leverantörer så förpackar vi dessa själv vid vårt lager i Helsingborg.

Förpackningsmaterialet som vi använder för huvuddelen av våra produkter är av återvunnet material. Plastförpackningar kastas i återvinningen för mjukplast och kartonger i återvinning för pappersförpackningar.

Våra fordon

Det är vår målsättning att alla anställda som har tjänstebilar skall välja miljöklassade alternativ och i möjligaste mån planera sina aktiviteter för att minska miljöpåverkan.

Transporter

Vi arbetar i största möjliga mån med transportörer som kan garantera miljövänliga transporter, både inom och utom Skandinavien.

Energi

Allard Support for Better Life (vårt moderbolag) har valt att investera i vindkraftverk för att minska vårt beroende av elkraft producerad genom ej förnybara källor och på så sätt bidra till omställning till grön el.

Producentansvar

Vi uppfyller producentansvarslagarna genom att vara anslutna till FTI, Förpacknings & Tidningsinsamlingen samt El-kretsen i Sverige.I övriga länder där vi är aktiva följer vi de lagar och förordningar som gäller i respektive land.

Säkra produkter

Inom vår produktutveckling finns ett stort fokus på att de produkter som vi säljer och marknadsför skall vara säkra för brukaren och den som färdigställer produkterna. De produkter vi tillverkar testas funktionsmässigt och de som har hudkontakt testas i oberoende laboratorium (SGS) för att säkerställa att de inte innehåller några skadliga ämnen. Samma höga krav ställer vi naturligtvis också på våra externa produktleverantörer.